Iso osa maailman väestöstä kärsii teollisuuden päästöjen aiheuttamasta heikosta ilmanlaadusta. Kasvavat globaalit vaatimukset suojella ympäristöä ilmansaasteilta vauhdittavat Gasmetin liiketoimintaa. Tarjoamme laajan valikoiman ratkaisuja jätteenpoltto-, sementti- ja polttolaitoksille sekä muihin teollisiin prosesseihin. Lue alta yleiskatsaus päästöjen mittaamisen maailmaan sekä tarjoamiimme ratkaisuihin.

Gasmet tuottaa huippuluokan jatkuvatoimisia päästömittausjärjestelmiä ja pyrkii auttamaan asiakkaitaan saavuttamaan ympäristöön liittyvän vaatimustenmukaisuuden sekä hankkimaan prosessiosaamista.

Luotettavaa kaasupäästöjen mittausta

Luotettavat mittaukset auttavat viranomaisia valvomaan päästötasoja ja toimijoita harjoittamaan kestävää liiketoimintaa. Tarkat päästömittaukset tukevat toimijoita puhdistusjärjestelmien optimaalisessa hallinnassa sekä negatiivisten ympäristövaikutusten minimoinnissa. Jatkuvatoiminen päästömittaus on äärimmäisen tärkeää, kun halutaan varmistaa, että kulut pysyvät alhaisina. Kartuttaaksesi päästömittaustietouttasi, lataa meidän Emission Monitoring Handbook.

Ratkaisuja moniin käyttötarkoituksiin

 • Voimalaitokset ovat teollisuuslaitoksia, joissa tuotetaan sähkövirtaa yhdellä tai useammalla eri energialähteitä sähköenergiaksi muuttavalla generaattorilla. Voimaloiden on seurattava päästöjä jatkuvasti paikallisten päästömääräysten mukaisesti.
 • Jätteenpoltto vähentää haitallisen jätteen määrää ja tuottaa energiaa polttoprosessin aikana. Prosessin aikana vapautuu myös erilaisia kaasuja. Nämä kaasut ovat haitallisia ympäristölle, joten jätteen polttamisesta syntyviä päästöjä täytyy tarkkailla.
 • Sementtiteollisuus on yksi maailman suurimmista hiilidioksidipäästöjen tuottajista, mikä johtuu pääasiassa valtavasta tuotantokapasiteetista ja sementin valmistuksen tärkeästä osasta, kalkkikiven poltosta. Sementin valmistajien on seurattava poltosta aiheutuvia päästöjä jatkuvasti paikallisten päästömääräysten mukaisesti.
 • Vaatimustenmukaisuusmittaukset varmistavat, että jatkuvatoimiset päästömittausjärjestelmät toimivat virheettömästi vertaamalla jatkuvatoimisten järjestelmien tuloksia akkreditoidun laboratorion vertaismittauksiin.
 • Alumiinin tuotanto malmista alumiinisulatoissa tuottaa hiilidioksidipäästöjä (CO2) sekä muita fluoridikaasupäästöjä ilmakehään. Nämä päästöt täytyy mitata tarkasti, jotta voidaan varmistaa, ettei sulatto ylitä päästöraja-arvojaan.
 • Raakakaasut ovat puhdistamattomia savukaasuja, jotka eivät ole kulkeneet päästöjen hallintajärjestelmän läpi. Niitä mitataan yleensä prosessiohjausta tai takuuseurantaa varten.
 • Lannoitteiden valmistuksen keskeistä materiaalia typpihappoa valmistetaan ammoniakista. Lannoitetuotannon hiilidioksidipäästöjen lisäksi tuotantoprosessin päästöjä ovat mm. typen oksidit (NOx), ammoniakki (NH3) ja typpioksiduuli (N2O). Nämä yhdisteet ovat erittäin haitallisia ympäristölle ja myrkyllisiä ihmisille.

Oletko epävarma soveltuuko Gasmetin ratkaisut sovellukseenne? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, jotka auttavat mielellään kaikissa päästömittauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Teollisuuden kaasupäästöjen mittaus

Jatkuvatoimisia päästöjenmittausjärjestelmiä käytetään yleensä mittaamaan samanaikaisesti useita kaasuja, kuten vesi (H2O), hiilidioksidi (CO2), hiilimonoksidi (CO) ja typpioksiduuli (N2O).

Kaasupäästöjen mittaamisen täytyy tapahtua asiaankuuluvien paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti. Monissa maissa päästöjenmittausteknologian soveltuvuus pitää todentaa esimerkiksi eurooppalaisen EN 1948-1 ‑standardin mukaisesti. Yksi useimmiten käytetyistä kaasupäästöjen mittausteknologioista on FTIR eli Fourier-muunnosta hyödyntävä infrapunaspektroskopia. Se on tehokas kaasuanalysointiteknologia, jolla voidaan mitata useita kaasuja samanaikaisesti. Näytteen kaikki kaasut voidaan mitata samanaikaisesti, koska kaikki kaasut mitataan samasta infrapunaspektristä. Joidenkin yhdisteiden, kuten elohopean ja dioksiinin, mittaamiseen tarvitaan erityisempiä työkaluja ja tekniikoita:

Elohopeapäästöjen mittaus

Miksi on tärkeää mitata elohopeapäästöjä? Elohopea voi olla haitallista ihmisille ja muulle eliökunnalle, jos sitä pääsee ilmakehään tai vesistöihin esimerkiksi teollisten päästöjen kautta. Elohopeapäästöjen hallinta on näin ollen elintärkeää, joten elohopeapäästöjen lähteiden, kuten teollisten laitosten, täytyy valvoa Hg-päästöjään jatkuvasti. Jatkuvatoiminen elohopean mittaus on tehokkain tapa estää ilman kautta leviävän Hg:n aiheuttamia työ- ja ympäristöriskejä.

Elohopean jatkuvatoiminen mittaus voi olla haastavaa, koska elohopea ilmenee monessa muodossa, joten kaikki elohopeayhdisteet, kuten HgCl2, on muunnettava Hg0:ksi. Nämä erityisominaisuudet täytyykin huomioida näiden mittausjärjestelmien suunnittelussa.

Käytämme elohopeajäämien määrän mittaamiseen CVAF-teknologiaa, eli kylmähöyryatomifluoresenssia. Tekniikka on erittäin selektiivinen ja herkkä, mikä varmistaa äärimmäisen pienten elohopeapitoisuuksien tarkan mittaamisen. Tulevaisuudenkestävä teknologia mahdollistaa maailman alhaisimman EN 15267 ‑mittausalueen. Tämä tarkoittaa, että olemme valmiita tulevaisuuden tiukemmille päästöraja-arvoille.

Dioksiini- ja furaanipäästöt

Dioksiinit, furaanit ja muut pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP) voivat olla haitallisia eläville organismeille. Koska nämä yhdisteet kerääntyvät eläinten rasvakudoksiin, ne kulkevat koko ruokaketjun läpi ja päätyvät ihmiskehoihin. Näille yhdisteille altistumisella voi olla vakavia terveysvaikutuksia, kuten syöpä. Dioksiinit ja furaanit ovat polttoprosessin sivutuotteita ja lähtöisin esimerkiksi jätteenpoltosta tai metallurgisista prosesseista. Dioksiini- ja furaanipäästöjen mittaus on täten teollisuuslaitosten omistajien erittäin tärkeä velvollisuus.

Jotta dioksiinimittaus olisi tehokasta, näytteenottoajan täytyy olla tarpeeksi pitkä, mieluiten kaksi viikkoa tai pidempi. Lyhytaikaiset mittaukset (esimerkiksi 8 tuntia) eivät huomioi laitoksen koko toiminta-aikaa, mikä vaikuttaa tuloksiin. Ratkaisumme käyttämä isokineettinen näytteenotto takaa luotettavat tulokset. Ideana on ottaa näytteitä samalla vauhdilla kaasuvirran kanssa, jotta pienhiukkaset eivät mene sondin ohi, mikä vaikuttaisi tuloksiin.

Laadunvarmistus

Euroopan unioni on määritellyt laatukriteeristandardit teollisiin laitoksiin pysyvästi asennetuille mittauslaitteille. Toimijoiden täytyy tarkkailla mittauslaitteiston vakautta ja toimivuutta sekä varmistaa, että järjestelmä on asennettu oikein, kalibroitu verrannaismittauksilla ja ulkopuolisen tahon tarkistama. Jatkuvatoimisten päästömittausjärjestelmien laadunvalvonta on jaoteltu neljälle eri laadunvalvontatasolle: QAL1, QAL2, QAL3 ja AST (vuotuiset valvontatestit).

Sertifikaatit

Tarkkuusmittauslaitteiden valmistajana Gasmetin tavoite on varmistaa jokaisen prosessin osan korkea laatu. Olemme ylpeitä ISO-sertifikaateistamme, jotka on myönnetty meille kaasuanalysaattoreiden suunnittelun, valmistuksen, myynnin ja palveluprosessin perusteella. ISO-sertifikaatit todistavat, että prosessimme ovat laatu-, ympäristö- sekä terveyden ja turvallisuudenhallinnan standardien mukaisia. Tämän lisäksi järjestelmillemme ja analysaattoreillemme on myönnetty eurooppalainen EN 15627 ‑sertifikaatti, joka liittyy jatkuvatoimisten päästömittausjärjestelmien laadunvarmistukseen.

Parhaimmat mahdolliset teknologiat

Jätteenpolton parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT, Best Available Technology) päätelmien BREF‑asiakirjat perustuvat tiedonvaihtoon EU:n jäsenvaltioiden, asiaankuuluvien teollisuudenalojen, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja Euroopan komission välillä. Jätteenpolton BAT-päätelmien päätavoitteena on vähentää haitallisten yhdisteiden pääsyä ilmaan ja vesiin eri jätelaitoksista. BREF‑asiakirjat määrittelevät EU:n kansallisille viranomaisille teknisen perustan ja BATiin liittyvät päästötasot (BAT-AEL), jotta teollisille laitoksille voidaan määrittää lupaehdot.

Suurten polttolaitosten BREF-asiakirjat

Suurten polttolaitosten parhaan käytettävissä olevan tekniikan BREF‑asiakirjat viittaavat polttolaitoksiin, joiden nimellinen kokonaislämpöteho ylittää 50 MW. EU:n teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi sisältää vaatimuksia suurten polttolaitosten päästöjen tarkkailuun, joihin viitataan suurten polttolaitosten parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden BREF‑asiakirjassa. BREF‑asiakirja sisältää uudet päästöraja-arvot rikkidioksidille, typen oksideille, elohopealle ja hiukkasille. Suurten eurooppalaisten lämpövoimalaitosten tulee noudattaa näitä raja-arvoja vuoteen 2021 mennessä.

Ainutlaatuinen tuoteportfolio: Ratkaisuja päästömittaukseen

Gasmet tarjoaa laajan portfolion ratkaisuja kaasupäästöjen mittaamiseen yhdestä paikasta:

 • Jatkuvatoiminen päästömittausjärjestelmä CEMS II e on TÜV- ja MCERTS‑sertifioitu ratkaisu (QAL1) erilaisiin vaativiin päästömittauskohteisiin.
 • Jatkuvatoimiseen elohopeamittaukseen tarkoitettujen CMM AutoQALin ja CMM:n sertifioitu mittausalue on maailman alhaisin (0–5 µg/m3). CMM AutoQALissa on automaattinen integroitu QAL3‑validointityökalu. Järjestelmät ovat täydellinen ratkaisu elohopean jatkuvaan mittaamiseen kuumissa, märissä ja syövyttävissä kaasuvirroissa.
 • Gasmet DX4000 on kannettava FTIR-kaasuanalysaattori useiden kaasukomponenttien tarkkaan mittaamiseen kuumasta ja kosteasta näytekaasusta. Se on maailman pienin FTIR-päästömittausjärjestelmä, ja täydellinen työkalu QAL2-mittaukseen ja muihin lyhytaikaisiin mittaustoimiin.
 • Dioksiinikeräysjärjestelmä GT90 Dioxin+ on suunniteltu erityisesti dioksiinipäästöjen pitkän aikavälin seurantaan. Järjestelmä noudattaa eurooppalaisia EN 1948‑1- ja EN 15627‑standardeja. Järjestelmä edustaa uusintaa dioksiininäytteistyksen teknologiaa ja täyttää kaikki dioksiinimittauksen standardin vaatimukset.

Järjestelmän yleiskatsaus

CEM‑järjestelmään kuuluu yleensä näytteenottosondi, lämmitetyt näytelinjat, ilmastoitu kaappi, teollisuustietokone ja FTIR-analysaattori. Vaihtoehtoisesti siinä voi olla myös happianalysaattori tai liekki-ionisaatiodetektori. CMM‑järjestelmissä on laimennussondi, lämmitetty näytelinja, elohopea-analysaattori ja testikaasugeneraattori kaapin sisällä. GT90 Dioxin+ koostuu lämmitetystä sondista, jossa on nollapaineanturiputket, lämmitetystä linjasta ja ohjauskaapista.

Miksi Gasmet?

Kokonaisvaltaisen jatkuvatoimisen päästömittausjärjestelmän ostaminen on merkittävä investointi, ja on työlästä vertailla kaikkia markkinoilla olevia vaihtoehtoja. Asiakkaat haluavat kumppanin, joka ymmärtää asiakkaiden muuttuvia tarpeita parhaiten ja tarjoaa jatkuvaa tukea. Ymmärrämme näitä tarpeita, ja tarjoamme joustavia ja tutkitusti toimivia ratkaisuja, jotka vastaavat kaikkiin päästömittausvaatimuksiisi. Autamme sinua valitsemaan oikean teknologian ja ratkaisut, joilla varmistat, että hyödyt investoinnistasi. Laaja kumppaniverkostomme tarjoaa samalla ensiluokkaista asiakaspalvelua. Tavoitteemme on auttaa asiakkaita valitsemaan aidosti tarpeisiin soveltuvat ratkaisut ja varmistamaan luotettavan ja jatkuvan liiketoiminnan myös asennuksen jälkeen.

Palvelu ja tuki

Gasmet tekee yhteistyötä kanssasi tarjotakseen juuri sinun tarpeisiisi räätälöityä korkealuokkaista palvelua. Toteutamme tämän varmistamalla, että meillä on tarvittava osaaminen ja reagoimalla nopeasti. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen investoimme jatkuvasti osaavan henkilöstömme kouluttamiseen, jotta insinöörimme voivat tarjota asiakkaidemme odottamaa tukea. Jakelijaverkostomme auttaa meitä tässä tehtävässä.

Maailmanlaajuinen asiakaskunta

Gasmet on toimittanut yli 2 000 kaasuanalysaattoria eri puolille maailmaa. Meillä on paljon kokemusta huippuluokan ratkaisuista eri käyttötarkoituksiin aina energiajätelaitoksista korkean teknologian kaivoksiin ja suuriin polttolaitoksiin.

Referenssit

Lue viimeisimmät asiakascasemme:

Gasmet tarjoaa ratkaisuja seuraaviin sovelluksiin

> Jätteenpoltto
> Voimalaitokset
> Sementin tuotanto
> Raakakaasumittaukset
> Vaatimustenmukaisuusmittaukset
> Alumiinin tuotanto
> Lannoitteiden ja typpihapon tuotanto