Anesteettisten kaasujen keräilyn ja kunnollisen ilmanvaihdon lisäksi kaasujen monitoroinnilla on äärimmäisen tärkeä rooli, kun halutaan ehkäistä leikkaussalien, hammashoitoloiden ja eläinlääkäriasemien työntekijöiden kohtaamia haitallisia terveysvaikutuksia.

Anesteettisille jätekaasuille altistuminen työpaikoilla

Arvioiden mukaan pelkästään Yhdysvalloissa yli 200 000 (1) terveydenhoitoalan ammattilaista on mahdollisesti altistunut anestesiasta syntyville vuotokaasuille, mikä saattaa johtaa työperäisiin sairauksiin.

Anestesiakaasuja ilmaantuu työympäristöihin useista eri lähteistä:

  • vuodot jossakin anestesialaitteen osassa, kuten venttiilissä, vaurioituneessa kumi- tai muoviputkessa, letkussa tai ventilaattorin palkeessa
  • huonosti istuvat hengityssuojaimet
  • uloshengityksen kautta (heräämössä).

Yleisesti käytetyt anestesia-aineet voidaan jakaa kahteen kategoriaan

  1. Dityppioksidi (ilokaasu), joka otettiin käyttöön vuonna 1844 ja on yhä aktiivisessa käytössä.
  2. Halogenoidut aineet, jotka kehitettiin 1950-luvulla korvaamaan tuolloin käytetyt herkästi syttyvät ja räjähtävät aineet. Useimmat nykyisin käytetyistä kaasuista kuuluvat tähän kategoriaan, esimerkiksi
  • halotaani (Fluothane®)
  • enfluraani (Ethrane®)
  • isofluraani (Forane®)
  • desfluraani (Suprane®)
  • sevofluraani (Ultane®).

Useissa tutkimuksissa on löydetty positiivinen yhteys anestesia-aineille altistumisen ja naisten lisääntymiskyvyn ongelmien, lasten kehityshäiriöiden sekä useiden muiden lyhyen ja pitkän aikavälin terveysongelmien välillä (2). Liiallisilla anestesiakaasuilla voi myös olla negatiivinen vaikutus henkilökuntaan vaativien tehtävien, kuten lääketieteellisten toimenpiteiden, aikana.

Anesteettisille kaasuille altistumisen aiheuttamien mahdollisten haittojen takia klinikoiden tulisikin kiinnittää asiaan huomiota. Anesteettisten vuotokaasujen keräilyn ja tehokkaan ilmanvaihdon lisäksi ilman analysointi on yksi tärkeimmistä työkaluista, jolla voidaan minimoida työntekijöiden altistuminen anestesia-aineille.

Ongelmalliset diffuusiokeräimet — epävarmuutta ja viikkojen odotus

Tällä hetkellä anestesiasta syntyvien kaasujen mittaaminen on monien sairaaloiden, hammashoitoloiden ja eläinlääkärien mielestä epävarmaa ja aikaa vievää. Kannettavien anestesiakaasujen diffuusiokeräinten kaltaiset ratkaisut keräävät näytteitä, jotka lähetetään laboratorioon tai erilliseen analysaattoriin tuloksia varten. Tavallinen odotusaika näytteenkeruusta tuloksiin voi olla yli kaksi viikkoa.

Pitkien odotusaikojen takia on käytännössä mahdotonta löytää lähde, jonka kautta anestesian vuotokaasut ovat päätyneet työympäristöön. Pitkien palautektjujen aiheuttama heikko tilannetietoisuus anestesiakaasujen analysoinnissa vaikeuttaa myös syy-yhteyksien löytämistä ja prosessien kehittämistä. Tilanteet, joissa anesteettiset kaasut vaikuttavat negatiivisesti terveydenhoitoalan ammattilaisiin vaativien toimenpiteiden aikana, voidaan korjata vain reaaliaikaisilla mittaustuloksilla.

Nopeat ja kannettavat mittaukset

Kannettavien ja reaaliaikaisen tuloksen antavien kaasuanalysaattoreiden käyttäminen anesteettisten kaasujen mittaamisessa tuo mukanaan monenlaisia hyötyjä. Mahdollisuus mitata kaikki yleisesti käytetyt anesteettiset kaasut samanaikaisesti vähentävät riskejä terveydenhoitolaitoksissa, joissa on useita leikkaussaleja. Kun näytteiden aikaa vievä kerääminen ja käsittely jäävät pois, mittaukset voidaan suorittaa huomattavasti nopeammin. ilman laatua voidaan mitata kokonaisvaltaisemmin, koska on mahdollista kerätä ja analysoida useampia kaasuja yhtäaikaisesti. Erillisen näytteenoton poisjääminen säästää myös kuluja, koska näytteenottoprosessiin ei tarvita kulutustarvikkeita. Gasmet GT5000 Terra -kaasuanalysaattori on ihanteellinen ratkaisu, koska sen avulla ilmanlaatu voidaan analysoida paikan päällä heikentämättä analysoinnin laatua.

Markkinajohtaja GT5000 Terra on ratkaisusi anestesiakaasujen analysointiin

GT5000 Terra on luotettava ratkaisu anestesiakaasujen mittaamiseen. Laitteella saat tarkat ja välittömät tulokset kaikista yleisesti käytetyistä anestesia-aineista (katso lista edellä), mikä mahdollistaa vuotojen havainnoinnin ja prosessin kehittämisen. GT5000 perustuu FTIR-teknologiaan.

GT5000 Terraa voidaan käyttää täysin langattomasti, joten sitä on helppo liikutella eri kohteiden välillä tarpeen mukaan. Laitteessa on kestävä, roiskeen- ja pölynkestävä ulkokuori, joten se sopii monenlaisiin vaativiin olosuhteisiin.

Kaikkien Gasmetin FTIR-analysaattorien mukana toimitetaan Calcmet-ohjelmisto. Ohjelmisto kerää, tallentaa ja visualisoi näytekaasun FTIR-spektrit ja analysoi kaasukomponenttien pitoisuuden. Saat tarkat tulokset helppokäyttöisessä paketissa nopeasti

Get Quote

Onko sinulla anestesian jätekaasujen analysointiin liittyviä kysymyksiä?

Alla olevan lomakkeen täyttäminen vie vain 10 sekuntia. Lähetä kysymyksesi meille, niin vastaamme mahdollisimman pian!



Aiheeseen liittyvät blogit

Lähteet