2-(Ethylamino)-ethanolOther names:

  • 2-(Hydroxyethyl)-ethylamine
  • 2-(N-Ethylamino)-ethanol

Formula: C4H11NO
CAS: 110-73-6
Weight: 89,14 g/mol
Boiling point: 161 °C
Melting point: -190 °C
Density: 0,914 g/cm3