SevofluraneOther names:

  • Fluoromethyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl ether

Formula: C4H3F7O
CAS: 28523-86-6
Weight: 200,06 g/mol
Boiling point: 58,5 °C
Melting point: -116 °C
Density: 1,505 g/cm3