VinyldimethylchlorosilaneOther names:

  • Chloro(dimethyl)vinylsilane
  • Chloroethenyldimethylsilane
  • Dimethylvinylchlorosilane

Formula: C4H9ClSi
CAS: 1719-58-0
Weight: 120,65 g/mol
Boiling point: 83 °C
Melting point: < -20 °C
Density: 0,874 g/cm3