2-MethylstryreneOther names:

  • o-Methylstyrene
  • o-Vinyltoluene
  • 1-Methyl-2-vinylbenzene
  • 1-Ethenyl-2-methylbenzene

Formula: C9H10
CAS: 611-15-4
Weight: 118,18 g/mol
Boiling point: 169,8 °C
Melting point: -68,6 °C
Density: 0,9106 kg/m3